• Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Dane osobowe

 1. Informacje poniższe dotyczą sposobu ochrony danych osobowych użytkowników/klientów Sklepu Internetowego, czyli informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu Sklepu internetowego lub w trakcie ich kontaktów ze Spółką są - Lodziarnie Firmowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Majdanie (kod pocztowy: 05-462) ul. Kwitnącej Wiśni 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505182, NIP: 5321956443 oraz REGON: 141224960, oraz BDO: 000022509. („Spółka i/lub Administrator”).
 3. Wszelkie pytania, wnioski lub żądania, dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę lub związanych z nimi praw osób, których dane dotyczą, należy kierować pisemnie na adres Spółki lub e-mail: rodo@grycan.pl.
 4. Dane osobowe klientów Sklepu internetowego będą przekazywane operatorowi obsługującemu płatności on-line, który jest administratorem przekazanych danych osobowych w zakresie obsługi realizacji płatności.
 5. Podanie danych osobowych Spółce jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe założenie konta klienta oraz dokonywanie zakupów.
 6. Dane stron Sklepu Internetowego stanowią własność Spółki i są prawnie chroniona. Są one wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa.

 

Cel zbierania danych

Administrator danych przetwarza dane osobowe klientów w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich ze Sklepu internetowego w szczególności do dokonania zakupu, wykonania płatności oraz realizacji dostawy zakupionych produktów i ich ewentualnej reklamacji.

 

Prawo dostępu

 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania lub usunięcia. Klient posiada także prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym także do przenoszenia danych osobowych.
 2. Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych z tym zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Dostęp do danych osób trzecich

 1. Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu internetowego.
 2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Administrator danych osobowych może wykorzystać powierzone dane jedynie w celach:
  • świadczenia usług związanych ze sprzedażą i dostawą produktów oferowanych na stronach Sklepu internetowego,
  • przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów,
  • w celach statystycznych, w tym w celach przeprowadzania badań i ankiet,
  • w celach rozpatrywania reklamacji,
  • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub wnioski skierowane do Administratora.

 

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Dane osobowe klientów będą przetwarzane zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zostaną zastosowane środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Zabezpieczenie danych będzie zastosowane w szczególności przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

Okres przechowywania danych osobowych 

Dane będą przechowywane przez okres ustalony w zależności od celu, w zakresie którego dane będą przetwarzane:

  • dla zawarcia umowy kupna sprzedaży produktów, dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu – przez okres, w którym możliwe jest powstanie ewentualnych roszczeń z nią .
  • dla przedstawiania ofert i prowadzenia działań marketingowych – dane będą przechowywane przez okres trwania umowy; a po jej zakończeniu, nie dłużej niż okres przedawnienia ;
  • dla rozliczeń podatkowych i księgowych – dane będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe do momentu przedawnienia się zobowiązań podatkowych.

 

 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania klientów, skutkiem których przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron Sklepu internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Jednakże czynności dokonywane przez Administratora nie mogą naruszać praw klienta.