• Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać ze strony WWW sklepu internetowego Lodziarni Firmowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Majdanie (kod pocztowy: 05-462) ul. Kwitnącej Wiśni 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000505182, NIP: 5321956443 oraz REGON: 141224960 oraz BDO: 000022509, prowadzonego pod nazwą Grycan online, pod adresem strony internetowej https://sklep.grycan.pl/
 2. Strona internetowa jest platformą oferującą użytkownikom produkty Spółki z możliwością dokonywania za jej pośrednictwem zakupów wskazanych produktów Spółki pod marką „Grycan - Lody od pokoleń”, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Każdy użytkownik, który chce dokonywać zakupów w sklepie internetowym, może dokonać rejestracji: założyć konto Klienta na stronie Sklepu internetowego poprzez wpisanie do formularza rejestracyjnego wskazanych tam danych.
 4. Wszelkie działania podejmowane przez Klientów w ramach strony sklepu internetowego, a także cel tych działań, powinny być zgodne z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 Definicje

 1. Spółka- Lodziarnie Firmowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Majdanie (kod pocztowy: 05-462) Kwitnącej Wiśni 2.
 2. Sklep Internetowy– strona internetowa oferująca produkty Spółki pod adresem https://sklep.grycan.pl/
 3. Sklep Internetowy Warszawa - strona internetowa oferująca produkty Spółki pod adresem https://sklep.grycan.pl/warszawa/
 4. Sklep Internetowy Wrocław - strona internetowa oferująca produkty Spółki pod adresem https://sklep.grycan.pl/wroclaw/
 5. Produkty– oferowane na stronie Sklepu internetowego produkty Spółki pod marką „Grycan – Lody od pokoleń”.
 6. Klient- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym konsument lub przedsiębiorca, oraz osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

Składanie zamówień

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży przez Spółkę wskazanych w sklepie internetowym produktów Spółki, na podstawie zamówień składanych przez Klientów za pośrednictwem strony sklepu internetowego.
 2. Zamówienia na produkty oferowane w sklepie internetowym mogą składać Klienci.
 3. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarcia umowy ze Spółką. Zamówienie staje się wiążące dla Spółki, dopiero po jego przyjęciu do realizacji, które następuje w momencie powiadomienia Klienta o statusie zamówienia.
 4. Aby złożyć zamówienie należy podać dane wskazane w formularzu zamówienia niezbędne do jego realizacji poprzez m.in. wybór produktów, sposobu płatności i miejsca dostawy.
 5. Klient składając zamówienie, ma możliwość wyboru terminu odbioru lub dostawy najwcześniej na 48h od daty złożenia zamówienia, a maksymalnie na dwa tygodnie do przodu od daty złożenia zamówienia.
 6. Nie istnieje możliwość zmiany zamówienia po jego przyjęciu do realizacji przez Spółkę.

Zasięg terytorialny dostawy/Dostawa/odbiór osobisty.


Odbiór osobisty

 1. Odbiór osobisty dotyczy Sklepu Internetowego Warszawa i Sklepu internetowego Wrocław.
 2. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionych Produktów. W takim przypadku Klient, po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia oraz potwierdzeniu przez Spółkę terminu odbioru, może osobiście odebrać zamówienie w wybranej lodziarnio-kawiarni. Listę można znaleźć pod linkami:

Dostawa

 1. Możliwość dostawy dotyczy wyłącznie Sklepu Internetowego Warszawa i obejmuje wszystkie Produkty z wyłączeniem Produktów należących do następujących kategorii: torty na zamówienie oraz wybranych produktów z kategorii produkty świąteczne.
 2. Zasięg terytorialny dostaw został dokładnie oznaczony na stronie Sklepu Internetowego Warszawa i może on ulegać aktualizacji.
 3. Dostawa produktów będzie realizowana specjalnymi pojazdami dostosowanymi do przewozu produktów mrożonych z zapewnieniem wszelkich zasad bezpieczeństw dotycząc zarówno żywności jak i sposobu dostawy.
 4. Dostawa zrealizowana zostanie na adres wskazany przez Klienta pod warunkiem, że będzie się on znajdować w zasięgu terytorialnym dostaw, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, i określonym na stronie sklepu internetowego. Nie będzie możliwe złożenie zamówienia i zrealizowanie dostawy spoza mapy zasięgu terytorialnego.
 5. W przypadku przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji, Klient otrzyma stosowną informację pocztą elektroniczną.
 6. Za zgodą Klienta możliwe jest też wydanie przesyłki osobie upoważnionej obecnej w miejscu dostawy lub jego bezpośrednim sąsiedztwie.
 7. W razie przyjęcia zamówienia do realizacji, Spółka dołoży starań, aby dostarczyć zamówione produkty w terminach zgodnych z harmonogramem dostaw publikowanym na stronie sklepu internetowego.

 

 

Cena, koszty dostawy i sposób płatności

 1. Produkty oferowane na stronie sklepu internetowego sprzedawane są po cenie obowiązującej w dniu złożenia zamówienia wskazanej na stronie sklepu internetowego. Ceny zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 2. Łączna cena do zapłaty stanowi: iloczyn ilości produktów i obowiązującej ceny jednostkowej brutto poszczególnych produktów, z uwzględnieniem udzielonych Klientowi w danym przypadku rabatów wynikających z aktualnych promocji. Dokładna cena do zapłaty będzie określona na stronie sklepu internetowego w podsumowaniu zamówienia Klienta, bezpośrednio przed jego złożeniem oraz będzie określona w treści dowodu zakupu dołączonego do zamówionych produktów.
 3. Do cen produktów zostanie doliczony koszt brutto dostawy produktów (chyba że dostawa w danym przypadku jest bezpłatna), który to koszt również będzie określony na stronie sklepu internetowego w podsumowaniu zamówienia Klienta, bezpośrednio przed jego złożeniem oraz będzie określony w treści dowodu zakupu dołączonego do zamówionych produktów.
 4. Ze względów logistycznych minimalne jednorazowe zamówienie nie może być niższe niż 50 złotych brutto, przy czym dotyczy to wyłącznie zamówień realizowanych w dostawie.
 5. Płatności można dokonać w sposób określony przez SkyPay kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro oraz płatnościami online, BLIK, Alior Raty. W przypadku koniczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta karta płatniczą, środki zostaną zwrócone na konto bankowe przypisane do karty płatniczej, którą wykonana była płatność. Regulamin sposobu płatności jest dostępny na stronie SkyPay https://pay.bm.pl/docs/skyshop/Regulamin_System_Platnosci_Online_BM_SKY-SHOP_v1.pdf
 6. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje z chwilą otrzymania przez Spółkę informacji o autoryzacji płatności. Każda transakcja sprzedaży potwierdzana będzie dowodem zakupu – paragonem z kasy fiskalnej lub fakturą, jeżeli Klient ma możliwość otrzymania faktury VAT i poda niezbędne dane do jej wystawienia.
 7. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, a w przypadku, gdy Klient dokonał zapłaty, Spółka zwróci uiszczoną cenę i koszty dostawy w całości. Niniejsze postanowienie nie znajduje jednak zastosowania w sytuacji, kiedy Klient jest konsumentem.

Reklamacje

 1. Spółka zobowiązuje się dostarczać produkty wolne od wad. Spółka ponosi odpowiedzialność za wady na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.
 2. Reklamacje dotyczące dostarczonych produktów powinny być zgłaszane telefonicznie, mailowo lub pisemnie na adres e-mail: online@sklep.grycan.pllub telefonicznie pod numerem 784 003 762.

Odstąpienie od umowy

 1. W przypadku, gdy Klient dokonał zakupu produktów na stronie sklepu internetowego jako konsument - osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową - przysługuje mu prawo do odstąpienia od zawartej umowy, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania mu produktów. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
 2. Klient, który dokonał odstąpienia od umowy, powinien dokonać zwrotu produktów w terminie 14 dni od dnia dokonania odstąpienia i w tym czasie odesłać produkty w nienaruszonym stanie, czyli tak jak należy przesłać i przechowywać produkty głęboko mrożone. Klient odstępujący od umowy ponosi we własnym zakresie bezpośrednie koszty zwrotu produktów. Produkty powinny być wysłana na adres: ul. Wspólna 181, 05-462 Duchnów, Polska.
 3. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności do umów:
  • świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w którego przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Pliki Cookies

W trakcie korzystania ze strony sklepu internetowego, w systemie Klienta instalowane są pliki cookies. Kontynuowanie przeglądania strony sklepu internetowego przez Klienta poinformowanego o wykorzystywaniu przez stronę plików cookies oknem wyświetlanym przy pierwszej wizycie na stronie sklepu internetowego, oznacza zgodę na instalowanie przez stronę plików cookies na urządzeniu Klienta.

Postanowienia końcowe

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia spowodowane awarią sprzętu lub oprogramowania Klienta.
 2. Spółka dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania strony sklepu internetowego, jednakże nie gwarantuje, że działanie będzie w każdym czasie wolne od przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu ze strony sklepu internetowego lub jej poszczególnych narzędzi internetowych. Przerwy i zakłócenia mogą mieć miejsce przejściowo, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania, lub przyczynami niezależnymi od Spółki.
 3. Spółka jest uprawniona do zablokowania konta Klienta założonego przez użytkownika na stronie sklepu internetowego z ważnych powodów, takich jak - między innymi - naruszenie przez użytkownika przy korzystaniu ze strony powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego. Dotyczy to także sytuacji naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.
 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2023 roku. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu klienci zostaną poinformowani przez publikację nowego regulaminu na stronie sklepu internetowego wraz ze stosowną informacją.