• Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać ze strony WWW sklepu Lodziarni Firmowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Majdanie (kod pocztowy: 05-462) ul. Kwitnącej Wiśni 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
  w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505182, NIP: 5321956443 oraz REGON: 141224960 oraz BDO: 000022509, prowadzonego pod nazwą Grycanonline, pod adresem strony internetowej sklep.grycan.pl/.
 2. Strona internetowa jest platformą oferującą użytkownikom produkty Spółki z możliwością dokonywanie za jej pośrednictwem zakupów wskazanych produktów Spółki pod marką „Grycan - Lody od pokoleń”, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Każdy użytkownik, który chce dokonywać zakupów w sklepie internetowym może zarejestrować się: założyć konto klienta na stronie Sklepu internetowego poprzez wpisanie do formularza rejestracyjnego wskazanych tam danych.
 4. Wszelkie działania podejmowane przez klientów w ramach strony sklepu internetowego, a także cel tych działań, powinny być zgodne z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 

Definicje

 1. Spółka - Lodziarnie Firmowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Majdanie (kod pocztowy: 05-462) Kwitnącej Wiśni 2.
 2. Sklep Internetowy – strona internetowa oferująca produkty Spółki pod adresem online@sklep.grycan.pl
 3. Produkty – oferowane na stronie Sklepu internetowego produkty Spółki pod marką „Grycan – Lody od pokoleń”.
 4. Klient - osoba fizyczna posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym konsument
  i przedsiębiorca oraz osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

 

Składanie zamówień

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży przez Spółkę wskazanych w sklepie internetowym produktów Spółki, na podstawie zamówień składanych przez klientów za pośrednictwem strony sklepu internetowego.
 2. Zamówienia na produkty oferowane w sklepie internetowym mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym konsumenci i przedsiębiorcy oraz osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
 3. Zamówienie złożone przez klienta stanowi ofertę zawarcia umowy ze Spółką w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamówienie staje się wiążące dla Spółki, dopiero po jego przyjęciu do realizacji, które następuje w momencie powiadomienia klienta o statusie zamówienia, o czym klient zostaje powiadomiony na wskazany przez klienta adres e-mail. Zawarcie z klientem umowy sprzedaży następuje w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Spółkę.
 4. Aby złożyć zamówienie należy podać dane wskazane w formularzu zamówienia niezbędne do jego realizacji poprzez m.in. wybór produktów, sposobu płatności i miejsca dostawy.
 5. Nie istnieje możliwość zmiany zamówienia po jego przyjęciu do realizacji przez Spółkę.

 

Cena, koszty dostawy i sposób płatności

 1. Produkty oferowane na stronie sklepu internetowego sprzedawane są po cenie obowiązującej w dniu złożenia zamówienia, wskazanej na stronie sklepu internetowego. Ceny zawierają podatek VAT
  w obowiązującej wysokości.
 2. Łączna cena do zapłaty stanowi: iloczyn ilości produktów i obowiązującej ceny jednostkowej brutto poszczególnych produktów, z uwzględnieniem udzielonych klientowi w danym przypadku rabatów wynikających z aktualnych promocji. Dokładna cena do zapłaty będzie określona na stronie sklepu internetowego w podsumowaniu zamówienia klienta, bezpośrednio przed jego złożeniem oraz będzie określona w treści dowodu zakupu dołączonego do zamówionych produktów.
 3. Do cen produktów zostanie doliczony koszt brutto dostawy produktów (chyba, że dostawa w danym przypadku jest bezpłatna), który to koszt również będzie określony na stronie sklepu internetowego
  w podsumowaniu zamówienia klienta, bezpośrednio przed jego złożeniem oraz będzie określony
  w treści dowodu zakupu dołączonego do zamówionych produktów.
 4. Ze względu logistycznych minimalne jednorazowe zamówienie nie może być niższe niż 50 złotych brutto. Koszt dostawy wynosi 25 złotych brutto. W przypadku zamówień o łącznej wartości równej lub przekraczającej 100 zł brutto klient nie ponosi kosztów dostawy. W przypadku rabatów wynikających
  z aktualnych promocji, kwota 100 złotych brutto, uprawniająca do bezpłatnej przesyłki, musi stanowić ostateczną cenę do zapłaty.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Płatności można dokonać kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku koniczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta karta płatniczą, środki zostaną zwrócone na konto bankowe przypisane do karty płatniczej, którą wykonana była płatność. Regulamin sposobu płatności jest dostępny na stronie SkyPay https://pay.bm.pl/docs/skyshop/Regulamin_System_Platnosci_Online_BM_SKY-SHOP_v1.pdf
 6. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje z chwilą otrzymania przez Spółkę informacji o autoryzacji płatności. Każda transakcja sprzedaży potwierdzana będzie dowodem zakupu – paragonem z kasy fiskalnej lub fakturą, jeżeli klient ma możliwość otrzymania faktury VAT, i poda niezbędne dane do jej wystawienia.
 7. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia a w przypadku, gdy klient dokonał zapłaty Spółka zwróci uiszczoną cenę i koszty dostawy w całości.

 

Zasięg terytorialny dostawy/Dostawa

 1. Zasięg terytorialny dostaw zostanie dokładnie oznaczony na stronie sklepu internetowego i może on ulegać nieustannej aktualizacji.
 2. Dostawa produktów będzie realizowana specjalnymi pojazdami dostosowanymi do przewozu produktów mrożonych z zapewnieniem wszelkich zasad bezpieczeństw dotycząc zarówno żywności jak i sposobu dostawy.
 3. Dostawa zrealizowana zostanie na adres wskazany przez klienta pod warunkiem, że będzie się on znajdować w zasięgu terytorialnym dostaw, o którym mowa w punkcie 1 powyżej i określonym na stronie sklepu internetowego. Nie będą możliwe złożenie zamówienia spoza mapy zasięgu terytorialnego ani zrealizowane dostawy.
 4. W przypadku przyjęcia zamówienia klienta do realizacji, klient otrzyma stosowną informację pocztą elektroniczną.
 5. Za zgodą klienta możliwe jest też wydanie przesyłki osobie upoważnionej, obecnej m miejscu dostawy lub jego bezpośrednim sąsiedztwie.
 6. W razie przyjęcia zamówienia do realizacji, Spółka dołoży starań, aby dostarczyć zamówione produktu w terminach zgodnych z harmonogramem dostaw publikowanym na stronie sklepu internetowego.

 

Reklamacje

 1. Spółka zobowiązuje się dostarczać produkty wolne od wad. Spółka ponosi odpowiedzialność za wady na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje dotyczące dostarczonych produktów powinny być zgłaszane telefonicznie, mailowo lub pisemnie na adres e-mail: online@sklep.grycan.pl lub telefonicznie pod numerem 784 003 762.

 

Odstąpienie od umowy

 1. Z uwagi na specyfikę oferowanych produktów Klient, który dokonał zakupu na stronie sklepu internetowego jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową – nie ma możliwości odstąpienia od zawartej umowy, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania mu produktów.
 2. Prawo do odstąpienia od zawartej umowy, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania produktów nie znajduje zastosowania dla produktów:
 1. mrożonych;
 2. po otwarciu opakowania produktu z uwagi na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. które mają krótki termin przydatności i/lub szybko ulegają zepsuciu;
 4. wyprodukowanych według zindywidualizowanych wytycznych klienta.

 

RODO

Spółka jako administrator będzie gromadzić i wykorzystywać dane osobowe zawierające dane kontaktowe klientów (zazwyczaj: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu) celem realizacji zamówień. Spółka zapewnia, że wypełnia swoje zobowiązania wynikające z RODO i ustawy
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 1000 z 2018 roku), w zakresie przetwarzania tych danych osobowych, w tym, bez ograniczeń (i) poprzez ustanowienie odpowiedniej podstawy prawnej dla przetwarzania; (ii) poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych w celu ochrony bezpieczeństwa danych osobowych. Więcej w zakładce polityka prywatności.

 

Pliki Cookies

W trakcie korzystania ze strony sklepu internetowego, w systemie klienta instalowane są pliki cookies. Kontynuowanie przeglądania strony sklepu internetowego przez klienta poinformowanego
o wykorzystywaniu przez stronę plików cookies oknem wyświetlanym przy pierwszej wizycie na stronie sklepu internetowego, oznacza zgodę na instalowanie przez stronę plików cookies na urządzeniu klienta.

 

Postanowienia końcowe

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu lub oprogramowania klienta.
 2. Spółka dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania strony sklepu internetowego, jednakże nie gwarantuje, że działanie będzie w każdym czasie wolne od przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu ze strony sklepu internetowego lub jej poszczególnych narzędzi internetowych. Przerwy i zakłócenia mogą mieć miejsce przejściowo, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania, lub przyczynami niezależnymi od Spółki.
 3. Spółka jest uprawniona do zablokowania konta klienta założonego przez użytkownika na stronie sklepu internetowego z ważnych powodów, takich jak - między innymi - naruszenie przez użytkownika przy korzystaniu ze strony powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego. Dotyczy to także sytuacji naruszenie przez klienta postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 28.04.2020 roku. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu klienci zostaną poinformowani przez publikację nowego regulaminu na stronie sklepu internetowego wraz ze stosowną informacją.